Untitled Document
Untitled Document

 


 

 

 
 

 

Untitled Document
 

      Untitled Document

รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหาการติด 0 ร มส ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ ป.ส.โมเดล โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2556 
หนังสือเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นางขนิษฐา ทองฤทธิ์ ต่ำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ โรง 
        

 

 

 

Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
Untitled Document
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
223 หมู่ 1 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140   โทร. 075576207 แฟ็กซ์ 075576207