Untitled Document
Untitled Document

 


 

 

 
 

 

Untitled Document
 

      Untitled Document

คู่มือประชาชน สพฐ 
ห้องเรียน DLIT (DLIT Classroom) 
แบบหาสภาพปัจจัยที่เกี่ยวข้อง SWOT โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 
โครงการสอน 
รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2558 
แบบบันทึกตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
บทบาทและหน้าที่ของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติการสอน 
ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 
จำนวนข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามรูปแบบข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2559 
จำนวนข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำแนกตามรูปแบบข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2559 
แบบฟอร์มสำรวจการใช้สื่อการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ PLC กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สิทธิสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) 
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2560 
ประกาศ....เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 
หน้าปก หน่วยการเรียนรู้ สร้างคนดีแก่แผ่นดิน 
แบบบันทึกการนิเทศการสอน 
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างอังกฤษ-ไทย-นาฏศิลป์ 
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 
ประกาศ...รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 
แบบรายงานบันทึกการนิเทศ 
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองนักเรียนและรับรองยืนยันความถูกต้องเพื่อใช้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับภาคเรียนที่ 2/2561 
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 
ประกาศรับสมัครแม่บ้านมี.ค.62 
ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีสิทธิมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2563 
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีสิทธิมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน ครูอัตราจ้าง วิชาเอกนาฏศิลป์ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกนาฏศิลป์ และวิชาเอกภาษาจีน 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกนาฏศิลป์ วิชาเอกภาษาจีน 
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์โรงเรียน /เอกลักษณ์โรงเรียน /คำขวัญ 
ประกาศ...รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์และครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และครูอัตราจ้าง 
ประกาศ...ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ครูกลุ่มสาระภาษาไทย 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์) 
แบบสำรวจข้อมูลการเรียนทางไกลรายงาน สพฐ. สำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 
ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ตามประกาศ สพฐ. >> คลิกดู 
ประกาศโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ประกาศผลการเลือกประกาศผลการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ยกเลิกการสอบวัดความรู้พื้นฐานเปลี่ยนแปลงให้นักเรียนพร้อมผู้ปกครองมามอบตัวในวันดังกล่าว 
ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา2564 
ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา2564 
ประกาศ นักเรียนชั้นม.1 , ม.4 ที่ประสงค์จะติดต่อขอเข้าเรียนเพิ่มเติมหรือระดับชั้นอื่น ๆ ประสงค์ย้ายเข้าเรียน ติดต่อได้ที่ห้องวิชาการ 
ประกาศงดการเรียนการสอนในวันที่26-30กรกฎาคม2564 
ขอเชิญชวนพสกนิกรร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระพันปีหลวง ผ่านออนไลน์ 
ขอเชิญชวนชาวปส. ร่วมใจอวยพรออนไลน์ มุทิตาจิต จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ 
ธ สถิตในดวงใจ..ไทยนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ 
ประกาศกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกนาฏศิลป์ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกนาฏศิลป์ 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกนาฏศิลป์ 
   

        

 

 

 

Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
Untitled Document
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
223 หมู่ 1 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140   โทร. 075576207 แฟ็กซ์ 075576207