: :วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์โรงเรียน /เอกลักษณ์โรงเรียน /คำขวัญ
2020-12-29 14:30:26
  

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ มุ่งจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ   ตามมาตรฐานการศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของความเป็นไทยสู่สากล ภายในปี   2563

อัตลักษณ์โรงเรียน         แต่งกายดี  มีมารยาท

เอกลักษณ์โรงเรียน        องค์กรแห่งความผาสุก    ๔ น =น่าเรียน  น่าอยู่   น่าดู  น่ารัก

คำขวัญ                   รู้หน้าที่  สามัคคี  ใฝ่ความดี  มีวินัย

เป้าหมาย                  “สุขภาพดี  การเรียนเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  ล้ำเลิศการจัดการ ”     

  
Untitled Document
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
223 หมู่ 1 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140   โทร. 075576207 แฟ็กซ์ 075576207