หัวข้อกิจกรรม : :การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี 2562
https://drive.google.com/drive/folders/1cyeVCAJkAGbXgrB2YEUtoWHhGyKhukVZ?usp=sharing
     ภาพประกอบงานกิจกรรม
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
223 หมู่ 1 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140   โทร. 075576207 แฟ็กซ์ 075576207