หัวข้อกิจกรรม : :เข้าค่ายลูกเสือ 61
https://drive.google.com/drive/folders/1xZP5EFUyhsqM-7yOuBg3e8NdPrLT--u1?usp=sharing
  
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
223 หมู่ 1 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140   โทร. 075576207 แฟ็กซ์ 075576207